Лабораторія епідеміології НІЗ та медичної інформатики

Лабораторію створено у березні 2017 р. у результаті об’єднання двох лабораторій: лабораторії промоції здоров’я та лабораторії медичної інформатики. З березня 2017 року по липень 2022 року лабораторію очолювала д-р.мед.наук Бердник Ольга Володимирівна. Починаючи з липня 2022 року лабораторію очолює д-р. біол. наук, професор Антомонов Михайло Юрійович.

Керівник – д-р. біол. наук, професор Антомонов Михайло Юрійович (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3939-6156)

Тел.: +38(044) 292-06-05, e-mail : antomonov@gmail.com

Послуги лабораторії епідеміології НІЗ та медичної інформатики

Інформаційні матеріали лабораторії епідеміології НІЗ та медичної інформатики

Фахівці лабораторії здійснюють:

 • оцінку стану здоров’я дітей різного віку (соматичне здоров’я, функціональний стан та адаптаційно-резервні можливості організму, фізичний розвиток тощо);
 • розрахунок та оцінку ризику формування патології у дитини з урахуванням впливу медико-біологічних, соціальних та психологічних здоров’яформуючих чинників;
 • оцінку стану здоров’я дитячих контингентів (колективів) з визначенням найбільш вагомих чинників впливу на його формування.
 • розрахунок прогнозу та ризику формування патології у дитячого населення, яке проживає у різних екологічних умовах.
 • оцінку способу життя і рівня медико-екологічної свідомості з розробкою рекомендацій щодо їх корекції.
 • розробку систем динамічного спостереження за станом здоров’я дитячого населення.
 • консультування з питань формування здорового способу життя, зокрема, профілактики шкідливих звичок.
 • консультування з питань використання статистичних методів у наукових дослідженнях, математичній обробці та аналізу даних.

Основні напрямки наукової діяльності:

1) удосконалення засад профілактичної медицини на основі принципів промоції здоров’я та профілактики захворювань;

2) вивчення стану та процесів формування, збереження та зміцнення здоров’я населення з урахуванням різних його детермінант;

3) розробка наукових засад системи динамічного спостереження за станом здоров’я населення та прогнозування його змін в залежності від зміни впливу різних детермінант здоров’я;

4) визначення рівня здоров’я здорових дітей та оцінка їх резервних можливостей;

5) аналіз психосоціальних особливостей формування здоров’язберігаючої та здоров’яруйнуючої поведінки та екологічної свідомості підростаючого покоління;

6) розроблення та впровадження сучасних інформаційних та математичних технологій в галузі гігієнічних досліджень;

7) розроблення інформаційної технології соціально-гігієнічного моніторингу;

8) математичний опис пристосувальних реакцій біосистем різного рівня ієрархії на вплив шкідливих чинників довкілля з залученням методів структурно-функціонального моделювання.

Найвагоміші досягнення лабораторії:

 • Розроблено концептуальну модель медико-екологічного моніторингу «Навколишнє середовище – здоров’я населення»;
 • Науково обґрунтовано шкали для прогнозування імовірності формування порушень здоров’я у дітей;
 • Запропоновано алгоритм діагностики рівня здоров’я практично здорових дітей;
 • Сформульовано гігієнічні принципи системи динамічного спостереження за станом здоров’я дитячого населення.
 • Розроблено методики формування інтегральних характеристик об’єктів дослідження;
 • Створено універсальну математичну модель змін біосистеми під впливом діючих факторів з урахуванням їх інтенсивності і тривалості дії.

За результатами наукової та практичної діяльності фахівцями лабораторії опубліковано монографії:

Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных -2 изд. – Киев: МИЦ «Мединформ»”, 2018. 579с.

Бердник О. В., Полька Н. С., Добрянська О. В., Рудницька О. П., Скочко Т. П. Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я: монографія. Київ : 2019. 200 с.

Антомонов М.Ю., Коробейніков Г.В., Хмельницька І.В., Харковлюк-БалакінаН.В. Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навчальний посібник. К : «Олімпійська література», 2021. 216 с.

Калініченко І.О., Антомонов М.Ю., Латіна Г.О., Тонкопей Ю.Л., Заікіна Г.Л. Комплексні методики кількісної оцінки здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти. Суми : ФОП Цьома. 2021. 236 с.