Лабораторія гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

Лабораторію створено у 1960 р. Понад 30 років її очолювала д. мед. н., проф. Н.Я. Янишева.

З 1991р. керівник лабораторії – д. мед. н., проф. Черниченко Ігор Олексійович.
З 2017р. керівник лабораторії – д. мед. н., с.н.с. Бабій Віталій Филимонович (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2519-1440).

Тел.: +38(044)574-00-63, +38(067)183-80-62, e-mail: gignano@ukr.net

Послуги лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

Інформаційні матеріали лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Вивчення промислових підприємств, теплових електростанцій, транспортних засобів тощо як джерел забруднення об‘єктів довкілля хімічними канцерогенами; апробація канцерогенності продуктів промислового та побутового призначення, розробка та апробація заходів щодо усунення канцерогенних сполук з оточення людини;
 • Розробка (або модифікація існуючих) методів визначення канцерогенних сполук у різних об‘єктах навколишнього середовища;
 • Регламентація канцерогенних сполук за умов ізольованого, комбінованого та комплексного впливу та обґрунтування їх гранично допустимих концентрацій в усіх середовищах та продуктах харчування;
 • Вивчення закономірностей просторово-часового розподілу, трансформації та циркуляції канцерогенів у довкіллі;
 • Епідеміологічні дослідження екозалежної онкологічної патології серед населення, визначення внеску канцерогенних чинників у її формування;
 • Визначення реального навантаження канцерогенних сполук на організм людини з урахуванням їх вмісту в атмосферному повітрі, повітрі житлових, громадських і виробничих приміщень, питній воді, продуктах харчування, продуктах куріння, оцінка ризику для населення;
 • Удосконалення методичних підходів та принципів гігієнічного нормування канцерогенонебезпечних чинників у довкіллі; розробка прискорених методів тестування та гігієнічного нормування генотоксичних канцерогенів.

Найвагоміші наукові досягнення лабораторії:

 • На основі багаторічних досліджень у лабораторії створено банк даних вмісту канцерогенних сполук класів поліциклічних ароматичних вуглеводнів, нітрозамінів та важких металів у викидах промислових підприємств різного профілю, теплових електростанцій, транспортних засобів, копалинах та продуктах їхньої термічної переробки, об‘єктах довкілля, продуктах промислового та побутового призначення, сільськогосподарській продукції, продуктах харчування рослинного та тваринного походження тощо.
 • У лабораторії вперше у світі розроблено теоретичні та методичні основи гігієнічного нормування канцерогенних сполук у навколишньому середовищі, обґрунтовано гігієнічні нормативи пріоритетних для навколишнього середовища канцерогенів в атмосферному повітрі, повітрі виробничих приміщень, воді, ґрунті. Визначено принципи нормування канцерогенних сполук у продуктах харчування.
 • Встановлено наявність дозових та часових залежностей між рівнем забруднення довкілля канцерогенами та рівнями захворюваності на рак; обґрунтовано підходи щодо визначення внеску канцерогенів довкілля у формування онкологічної патології населення.
 • Розроблено методичні підходи та теоретичні принципи тестування та відбору канцерогенонебезпечних речовин та прискореного гігієнічного нормування генотоксичних канцерогенів.
 • Вивчено гігієнічні аспекти циркуляції азотовмісних сполук у навколишньому середовищі та закономірності екзогенного та ендогенного синтезу канцерогенних нітрозамінів з попередників; доведено їхню канцерогенну небезпеку, що проявлялася в індукуванні системних новоутворень в експериментальних тварин.
 • Встановлено дозо-часові закономірності розвитку генотоксичних та імунологічних реакцій відповідно до загальнотоксичних, передпухлинних і пухлинних морфологічних змін за умов впливу хімічних канцерогенів та токсичних сполук.