Підготовка наукових кадрів

В Інституті з дати його заснування постійно ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з профілактичної медицини.

В 1993 році на базі Установи була заснована спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій, в 1996 році відкрито аспірантуру.

На сьогодні підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» проводиться в аспірантурі за очною та заочною формами навчання, а також поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють наукову, або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться Установою за такими спеціальностями:

  • галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 229 «Громадське здоров’я» (підстава – ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 192-л від 13 вересня 2017 р. Ліцензований обсяг (особи) – 12).
  • галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація «Гігієна та професійна патологія» (підстава – розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо- науковому) (наказ МОН України № 1380-л від 10 серпня 2018 р.

Ліцензований обсяг (особи) – 12.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», навчання в аспірантурі триває чотири роки. Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років).

У вересні 2022 року в Інституті відкрито докторантуру. Провадження навчання в докторантурі проводиться наразі лише за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до отриманої ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо-науковому) рівні за науковою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина». Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора наук становить два роки.

Докторантура

Аспірантура

Заслужені діячі науки і техніки України

Підготовка фахівців в Інституті із захистом докторських та кандидатських дисертацій

Матеріально-технічне забезпечення підготовки наукових кадрів в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (завантажити інформацію)