Докторантура

Оголошення про конкурс до докторантури

Документи освітнього процесу

Відділ освітньо-наукової діяльності

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
у Державній Установі
«Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»

ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» проводить конкурс про прийом до докторантури за спеціальністю – 222 «Медицина» (спеціалізація «Гігієна та професійна патологія») у галузі знань – 22 «Охорона здоров’я».

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації у міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка у докторантурі здійснюється за денною формою навчання.
Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури включає:

 • заяву на імя голови Приймальної комісії (директора);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • особовий листок із обліку кадрів з фотокарткою;
 • засвідчену копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • індивідуальний план наукової роботи та розгорнутий план дослідницької роботи з обраної спеціальності (спеціалізації), що містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи докторської дисертації;
 • перелік опублікованих наукових праць у фахових виданнях;
 • витяг з протоколу засідання Профільної секції Вченої ради Інституту відповідно до профілю структурного підрозділу, де буде виконуватись дисертація про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;
 • копію атестату про присвоєння вченого звання старшого дослідника за наявності.

Документи, що подаються в копіях, приймаються за умови пред’явлення оригіналу.
Прийом документів для вступу до докторантури здійснюється з 28 вересня по 28 жовтня.

Після чого документи претендентів на вступ до докторантури розглядаються Приймальною комісією на конкурсній основі та в разі відповідності претендента та поданих на конкурс документів згідно вказаних вище вимог передаються на розгляд Вченої ради Установи.
У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про визнання його диплома в разі необхідності. У разі відмови – Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Для вступу до докторантури вступник не менш, ніж за місяць до вступу подає відповідній профільній секції Вченої ради Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Профільна секція Вченої ради Інституту у місячний строк, з часу отримання документів, заслуховує наукову доповідь претендента до вступу до докторантури, розглядає розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновок на розгляд Вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту у місячний строк розглядає висновок Профільної секції Вченої ради щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту. Зарахування до докторантури здійснюється з дня видання відповідного наказу директора Інституту.

Документи приймаються за адресою:
02094, м. Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботька,50

/попередня назва вулиці – Попудренка/,
5-й поверх, кім. 503-А.
тел. +38(044)292-06-29.