Відділ освітньо-наукової діяльності

Відділ створено в 2020 р.

Керівник – д. біол. н., Русакова Людмила Трохимівна

тел.: +38(044)292-06-05, e-mail: ltr0675889091@gmail.com

Документи освітнього процесу

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (далі — Установа) отримала ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії (галузь знань 22 – «охорона здоров‘я») за спеціальностями:

Передбачається очна та заочна форма навчання в аспірантурі.

За рішенням Вченої ради установи претенденти на вступ до аспірантури складають вступні іспити

За спеціальністю 229 «громадське здоров‘я» з дисциплін:

  • екологія/медичні аспекти;
  • організація охорони здоров’я;
  • іноземна (англійська) мова;
  • спеціальність «громадське здоров’я»;

За спеціальністю 222 «медицина» (спеціалізація «гігієна та професійна підготовка») з дисциплін:

  • іноземна (англійська) мова;
  • спеціальність «медицина» (спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)

Вступні іспити оцінюються за 12-бальною шкалою (найвищий бал – 12); загальний рейтинг визначається як середнє значення балів на вступних іспитах.

Рішенням приймальної комісії до навчання в аспірантурі рекомендуються вступники з найвищими рейтингами.

Рішення приймальної комісії Установи затверджується Національною академією медичних наук України.

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Серія ДА №00541 МОН України від 26 травня 2022 року (завантажити документ)