Лабораторія біоцидів і токсикології

Лабораторію створено у 2024 році шляхом об’єднання Лабораторії безпеки хімічних матеріалів та Лабораторії токсикології.

Керівник – вакансія.
Тел.: +38(044)513-40-48, +38(044)292-13-76, e-mail:

Послуги лабораторії біоцидів і токсикології

Інформаційні матеріали лабораторії біоцидів і токсикології

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Оцінка токсичності та небезпеки хімічних речовин за токсикометричними параметрами гострої токсичності;
 • Експериментальне дослідження біоефектів впливу факторів навколишнього середовища;
 • Причинно-наслідкові порушення в організмі в аспекті залежності «доза (концентрація, рівень) – час – ефект»;
 • Методична розробка концепції біологічної індикації небезпеки впливу факторів навколишнього середовища;

 • Обгрунтування та прогноз формування структурно-функціональних змін гомеостазу;
 • Обґрунтування критеріїв гігієнічної оцінки комплексного впливу фізичних або хімічних факторів середовища.
 • Оцінка безпеки для здоров’я людини нових хімічних матеріалів і засобів на їх основі (полімерних, будівельних, конструкційних, меблевих матеріалів, поліруючих засобів, лаків, фарб, мастик, матеріалів для одягу та взуття, санітарно-технічного обладнання та ін.), полімерних матеріалів для пакування харчових продуктів, парфумерно-косметичної продукції, препаратів побутової хімії;
 • Розробка нових методичних підходів та альтернативних методів досліджень до оцінки безпеки для здоров’я людини продукції побутової хімії, парфумерно-косметичних засобів, полімерних та синтетичних матеріалів;
 • Санітарно-хімічні та токсикологічні дослідження нових сировинних компонентів для прогнозування ризиків негативного впливу готових виробів з них на здоров’я людини;
 • Встановлення закономірностей хімічної стабільності, накопичення та міграції шкідливих хімічних речовин з нових хімічних матеріалів, препаратів та виробів в середовищі перебування людини;
 • Розробка рекомендацій щодо гармонізації українського законодавства з сучасними вимогами ЄС до парфумерно-косметичної продукції, засобів побутової хімії, полімерних та синтетичних матеріалів.

Найвагоміші наукові досягнення:

 • Визначено закономірності та механізми формування біоефектів електромагнітних випромінювань різних частотних діапазонів в залежності від частоти, рівня інтенсивності та часу впливу;

 • Визначено залежності функціонального стану організму в реальних умовах поєднаної дії електромагнітного випромінювання та іонізуючого випромінювання 137Cs при різних шляхах надходження в організм;
 • Визначено особливості та закономірності формування ранніх структурно-функціональних зрушень в організмі при сполученій дії фізичних і хімічних факторів з різними первинними механізмами біологічної дії (ЕМВ та хлороформ);

 • Розроблено концепцію біологічної індикації маркерів порушень репродуктивної системи. Отримано патент на корисну модель № 68686 «Спосіб визначення порушень генеративної функції під впливом шкідливих чинників довкілля»;
 • Визначено стан біохімічних процесів під впливом аніонних ПАР при епікутанному надходженні;
 • Визначено параметри гострої токсичності карбоксилатів біогенних нанометалів на основі харчових кислот та хронічної дії засобів на основі наносрібла для обгрунтування можливості використання їх в якості мікроелементних домішок;
 • Визначено токсикологічні характеристики впливу питної води нестандартного складу мінералізації для гігієнічного обґрунтування безпеки використання в питному водопостачанні;
 • Розроблено нові методичні підходи з оцінки впливу на здоров’я людини косметичних засобів, засобів побутової хімії та інгредієнтів, що використовуються в зазначених категоріях продукції;
 • Проведено токсиколого-гігієнічну оцінку продуктів термічної деструкції найбільш поширених будівельних матеріалів;
 • Розроблено метод санітарно-хімічної оцінки продуктів горіння полімерних будівельних матеріалів та експресний метод визначення їх класу небезпеки;
 • Досліджено токсикокінетику виведення хлорорганічних сполук, які утворюються при їх горінні. Вивчено токсикокінетику утворення карбоксігемоглобіну та обгрунтовано дозо-часове навантаження монооксидом вуглецю на організм білих мишей;
 • Проведено гігієнічну регламентацію лакофарбових матеріалів будівельного призначення за санітарно-хімічними показниками та показниками безпечності продуктів їх горіння на відповідність сучасним вимогам (Стандарти ЄС);
 • Розроблено методику виконання вимірювання масової концентрації пахучих речовин (терпеноїдів) у повітрі населених місць в районах розміщення підприємств побутової хімії та у повітрі приміщень житлового і громадського призначення методом газорідинної хроматографії.