Статут Інституту

(завантажити підписану версію документу (2016 рік) у pdf форматі)

1. Загальні положення

1.1. Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (надалі – Установа) є науковою установою, яка заснована на державній власності і відноситься до відання Національної академії медичних наук України (далі – НАМН України).

1.2. Установу засновано на базі Науково-дослідного інституту загальної і комунальної гігієни ім. О. М. Марзєєва відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 16.11.1988 No 229 шляхом створення Республіканського наукового гігієнічного центру Мінздраву УРСР.

Наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР від 16.10.1992 No 150 Республіканський науковий гігієнічний центр перейменовано в Український науковий гігієничний центр.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2000 No 1232 «Про заходи щодо підвищення ефективності використання наукового потенціалу в галузі медицини» та у відповідності до наказів Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 10.08.2000 No 195а/39, Академії медичних наук України 29.09.2000 No 51 Український науковий гігієнічний центр передано до складу Академії медичних наук України та перейменовано в Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України.

На підставі постанови Президії Академії медичних наук України від 28.12.2006 No 16/2 Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України перейменовано у Державну установу «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України».

Постановою Президії НАМН України від 29.04.2015 No 5/4 Державну установу «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України» перейменовано у Державну установу «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».

Установа є правонаступником Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».

1.3. Установа діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів чинного законодавства, Статуту НАМН України та власного статуту, який затверджується Президією НАМН України.

1.4. Установа створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Президії НАМН України.

2. Найменування та місце знаходження Установи

2.1. Повне найменування Установи:

– українською мовою: Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»;

– англійською мовою: State Institution “O.M. Marzieiev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”.

2.2. Скорочене найменування:
– українською мовою: ДУ «ІГЗ НАМНУ»;
– англійською мовою: SI ” ІРН NAMSU”.
2.3. Місцезнаходження Установи: 02094, Україна, м. Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50.

3. Юридичний статус Установи

3.1. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України.

Установа може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, та емблему.

Установа веде бухгалтерський, фінансовий, податковий облік та діловодство згідно із законодавством України.

Установа має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

3.2. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в установленому законодавством порядку.

3.3. Держава та НАМН України не відповідають за зобов’язаннями Установи, а Установа не відповідає за зобов’язаннями держави та НАМН України, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4. Установа є неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

3.5. Установа підлягає обов’язковій державній атестації у порядку, визначеному законодавством.

3.6. Установа не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Президією НАМН України у разі потреби.

4. Мета, предмет діяльності та завдання Установи

4.1. Установа утворена з метою:

– проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі охорони здоров’я, що передбачає діяльність Установи як провідної державної наукової установи у сферах, що стосуються громадського здоров’я, яка організовує та координує науково-дослідні роботи на цьому напрямі;

– доведення наукових знань, отриманих за результатами науково-дослідних робіт у сферах, що стосуються громадського здоров’я, до стадії їх практичного використання;

– підготовки висококваліфікованих наукових кадрів на цьому напрямі;

– залучення міжнародної наукової спільноти та міжнародних організацій (ВООЗ, МАГАТЕ та інших) до співпраці у сферах, що стосуються громадського здоров’я.

4.2. Предметом діяльності Установи у межах її повноважень є:

– удосконалення державної політики у сферах, що стосуються громадського здоров’я;

– участь у розробці загальнодержавної концепції розвитку системи громадського здоров’я;

– реалізація завдань та заходів загальнодержавних програм у сферах, що стосуються громадського здоров’я, включаючи забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчування та інше, а також участь у їх підготовці;

– участь у створенні державних механізмів забезпечення функціонування збалансованої системи охорони довкілля;

– внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства шляхом участі у розробці законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів, що регулюють питання громадського здоров’я, з урахуванням міжнародних стандартів;

– розробка і внесення пропозицій до Президії НАМН України, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань організації роботи у сферах, що стосуються громадського здоров’я, у тому числі щодо зміцнення здоров’я населення, дітей та підлітків, харчування населення, радіаційної безпеки та інших;

– розроблення нових методів досліджень, інноваційних технологій і рішень у сферах, що стосуються громадського здоров’я;

– підвищення рівня інформованості населення у сферах, що стосуються громадського здоров’я;

– міжнародне співробітництво з організаціями та установами відповідного напряму у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Основними завданнями Установи є:

– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем медичної науки у сферах, що стосуються громадського здоров’я, з метою одержання нових наукових знань у цій сфері та їх використання для практичних цілей;

– створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники тощо) та розробка методичних документів з впровадження результатів науково-дослідних робіт у сферах, що стосуються громадського здоров’я, у практичну діяльність як установ НАМН України, так і закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування;

– проведення санітарно-епідеміологічної оцінки;

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;

– забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників;

– збереження і розвиток наукової інфраструктури;

– інформування населення про результати своєї діяльності.

4.4. Установа відповідно до основних завдань:

– розробляє основні наукові напрями своєї діяльності і подає їх на затвердження Президії НАМН України;

– організовує та проводить науково-дослідні роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень;

– у разі її визначення головною установою по виконанню Державної цільової програми – створює умови для забезпечення організаційно-методичного та наукового керівництва щодо реалізації відповідних завдань програми установами НАМН України;

– відповідно до законодавства проводить реєстрацію науково-дослідних робіт, що виконуються, подає науково-технічну інформацію та документацію про виконання науково-дослідних робіт у відповідні органи інформації, організовує і забезпечує своєчасне використання у своїй роботі вітчизняних та зарубіжних науково-інформаційних матеріалів;

– в установленому порядку здійснює дії щодо охорони, використання та захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при здійсненні своєї діяльності;

– співпрацює з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та закладами охорони здоров’я; іншими державними структурами і громадськими організаціями; взаємодіє з науковими установами, що входять до складу НАМН України; забезпечує організацію наукових контактів на міжнародному рівні;

– створює умови для організаційного та наукового супроводу роботи експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань зміни та встановлення розмірів санітарно-захисних зон для підприємств та виробництв, яка спеціалізується у питаннях вдосконалення планування та забудови населених місць;

– бере участь у виконанні соціальних замовлень, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави у галузі охорони здоров’я (відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку державних цільових програм), створенні нових медичних технологій;

– вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки у сферах, що стосуються громадського здоров’я, і визначає можливості їх використання у теоретичній і практичній медицині;

– бере участь у конкурсах наукових проектів і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів;

– проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, у тому числі міжнародні;

– виступає в установленому порядку засновником наукових журналів та наукових видань;

– проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Установи;

– може утворювати у порядку, встановленому законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів своєї діяльності;

– провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», у тому числі через аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності;

– здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії;

– розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову діяльність, на базі Установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень;

– здійснює придбання, зберігання, перевезення, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, передбаченому законодавством;

– в установленому законом порядку проводить гігієнічне регламентування потенційно небезпечних факторів хімічного, біологічного та фізичного походження;

– здійснює контроль якості та безпеки лікарських засобів стосовно організації незалежного лабораторного контролю якості лікарських засобів;

– проводить вимірювання показників об’єктів (повітря (атмосферного, громадських та житлових приміщень, робочої зони); викидів стаціонарних джерел; продуктів харчування, продовольчої сировини);

– здійснює діяльність з розробки документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців;

– проводить фізико-хімічні та біологічні випробування, токсиколого-гігієнічні випробування лікарських засобів та субстанцій, допоміжних речовин, дієтичних добавок, парфюмерно-косметичних засобів, дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення, ігор та іграшок;

– здійснює діяльність щодо підтвердження відтворюваності методик аналізу проектів методів контролю якості лікарських засобів;

– здійснює наукове обґрунтування, експертизу та розробку програм первинної профілактики екозалежної патології;

– проводить наукову санітарно-епідеміологічну оцінку проектів схем планування територій областей, генеральних планів міст, будівництва об’єктів різного призначення, гігієнічного обґрунтування проектів розмірів санітарно-захисних зон, наукового санітарно-епідеміологічного аудиту (консультування) на етапах відведення земельних ділянок під будівництво, проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;

– розробляє технологічні нормативи викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підставі оцінок ризику для здоров’я населення;

– здійснює моніторинг пилкового забруднення атмосферного повітря;

– проводить визначення генетично модифікованих організмів у продуктах харчування, продовольчій сировині, фармацевтичних засобах та чинниках довкілля;

– визначає генетичну схильність населення до негативного впливу антропогенного забруднення довкілля;

– проводить оцінку впливу на довкілля;

– здійснює вимірювання чинників довкілля в умовах надзвичайних ситуацій та встановлення їх небезпеки для громадського здоров’я;

– розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАМН України порядку;

– укладає угоди і договори про наукове співробітництво з організаціями і юридичними особами, у тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів у порядку, встановленому законодавством;

– бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, у тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України. За погодженням з НАМН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності;

– виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за Установою;

– веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення;

– надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до цього статуту;

– здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.5. Установа має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на її балансі, а також договорів продажу майна у порядку, встановленому чинним законодавством та НАМН України.

4.6. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів (свідоцтв, атестатів, сертифікатів тощо) чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання.

4.7. Установа має власний офіційний веб-сайт, на якому забезпечує розміщення інформації про основні наукові напрями, структуру та результати своєї діяльності, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню у засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій за результатами своєї діяльності, а також інших наукових матеріалів.

5. Основні наукові напрями Установи

5.1. Основними науковими напрямами Установи є:

– розробка та вдосконалення у відповідності з міжнародними вимогами законодавчих, нормативно-методичних та організаційно розпорядних документів щодо збереження і зміцнення здоров’я населення, профілактики хронічних захворювань, поліпшення умов життєдіяльності та попередження впливу шкідливих чинників на організм людини;

– удосконалення методів та систем моніторингу стану здоров’я населення та впливаючих на його формування факторів навколишнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних);

– епідеміологічне обгрунтування причинно-наслідкових зв’язків захворюваності та смертності населення внаслідок впливу шкідливих чинників, оцінка причин їх виникнення та розробка профілактичних заходів;

– встановлення економічної ефективності заходів у галузі медичної екології та громадського здоров’я (визначення користі, шкоди та збитків для здоров’я);

– оцінка небезпеки для здоров’я населення нових матеріалів, виробництв, технологічних процесів і умов використання наноматеріалів та речовин з урахуванням гострих і віддалених наслідків;

– розробка інноваційних підходів до медико-біологічних досліджень стану здоров’я людини (цитогенетичний, цитологічний, біохімічний статуси, генетична схильність до виникнення та розвитку патологічних змін тощо) внаслідок впливу факторів довкілля, умов життєдіяльності та способу життя;

– вивчення впливу глобальних кліматичних змін на уразливість людини до дії хімічних, фізичних і біологічних факторів та обгрунтування профілактичних заходів і рекомендацій з урахуванням біологічних механізмів;

– наукове обґрунтування міждисциплінарних програм у галузі змін клімату;

– вивчення ролі виховання та організації учбових процесів при формуванні здоров’я та фізичного розвитку дитячого та підліткового населення;

– прогноз небезпеки реєстрованих у підлітковому віці змін функціонального стану організму у подальшому формуванні здоров’я серед дорослих;

– розробка сучасних методів та засобів контролю за якістю житлового та виробничого середовища з розробкою профілактичних засобів та формування еколого-медичного паспорту безпеки;

– удосконалення та розвиток методології оцінки ризиків, розробка теоретичних та методичних основ визначення ризиків для факторів різної природи та поєднаної дії для вирішення питань з управління якістю середовища перебування і життєдіяльності населення ;

– удосконалення, з урахуванням міжнародного досвіду та вимог, методології оцінки небезпеки для населення продуктів харчування, питної води, визначення ефективних засобів очистки та знезараження;

– розвиток досліджень з питань харчування та аліментарної профілактики хронічних неінфекційних захворювань;

– наукове обґрунтування методичних засад для встановлення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підставі оцінок ризику для здоров’я населення;

– вивчення біологічної небезпеки від пилкового забруднення атмосферного повітря аероалергенами;

– вивчення генетичної схильності населення до негативного впливу антропогенного забруднення атмосферного повітря;

– наукове обгрунтування методології з визначення небезпеки для здоров’я населення та наступних поколінь соціально-економічних змін у суспільстві, які пов’язані з кризовими екстреними ситуаціями, у тому числі – під час проведення антитерористичної операції, на окремих територіях;

– наукове обґрунтування методології з визначення небезпеки у надзвичайних ситуаціях, обумовлених природними або антропогенними впливами;

– розробка, удосконалення та впровадження у практику наукових досліджень громадського здоров’я сучасних методів математичного аналізу даних медичної інформатики та інтернет-технологій;

– біологічна безпека.

6. Структура Установи

6.1. Структуру Установи розробляє дирекція, розглядає вчена рада та затверджує Президент НАМН України.

У структурі Установи можуть бути інститут, відділення, центр, відділ, група, лабораторія, наукова бібліотека, науковий музей тощо.

Для вирішення окремих завдань в Установі можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи.

Структурними підрозділами Установи є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби.

6.2. Установа може створювати філії і наукові відділення на правах її структурного підрозділу, дослідні виробництва, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження з вченою радою Установи.

6.3. З метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень за рішенням Президії НАМН України можуть утворюватися центри колективного користування науковим обладнанням у формі структурного підрозділу Установи.

7. Управління Установою

7.1. Управління Установою здійснюється на основі і у порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАМН України та статутом Установи.

7.2. Установу очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства і статуту Установи.

7.3. Директор Установи обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу її наукових працівників строком на п’ять років, з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАМН України. Одна і та сама особа не може бути директором Установи більш як два строки.

7.4. Кандидат на посаду директора Установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково- педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАМН України або відповідне відділення НАМН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора Установи, що випливають із специфіки її діяльності.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Установи особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

–  має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

–  згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

–  за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

7.5. Конкурс на заміщення посади директора Установи оголошується Президією НАМН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Установи конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Вчена рада та колективи наукових відділів Установи мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Установи.

Пропозиції щодо претендентів на посаду директора приймаються Президією НАМН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на цю посаду.

Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників Установи протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

7.6. Претенденти на посаду директора Установи розглядаються на зборах колективу її наукових працівників. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Установи.

7.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Установи про обрання директора розглядається Президією НАМН України, яка може:

– призначити на посаду директора Установи кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Установи;

– призначити на посаду директора Установи кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Установи, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Установи на строк не більше шести місяців.

7.8. Якщо жоден із претендентів на посаду директора Установи не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників установи, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які у першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Установи.

Рішення зборів колективу наукових працівників Установи про обрання у другому турі директора Установи розглядається Президією НАМН України, яка може:

– призначити на посаду директора Установи кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи;

– призначити на посаду директора Установи кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Установи, або, за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Установи на строк не більше шести місяців.

7.9. Директор Установи призначається на посаду Президією НАМН України за рекомендацією загальних зборів відділення НАМН України.

7.10. Контракт з обраним директором Установи укладається НАМН України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання строком на п’ять років.

7.11. Директор установи може бути звільнений з посади Президією НАМН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту.

Директор установи також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Установи.

Підстави для відкликання директора Установи визначаються законодавством про працю та контрактом, укладеним між ним та НАМН України.

Подання про відкликання директора Установи може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Установи не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради установи.

7.12. Директор Установи у межах наданих йому повноважень організовує її діяльність.

7.13. Директор Установи відповідає перед НАМН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, статутом Установи, а також контрактом.

7.14. Директор Установи має право:
1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, статутом Установи та законодавством;

2) представляти Установу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення;

3) відкривати від імені Установи поточні та депозитні рахунки у банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

4) укладати від імені Установи договори відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Установи, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

6) преміювати працівників відповідно до положення Установи про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Установи;

7) перевіряти якість роботи працівників Установи та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової діяльності;

8) призначати відповідну частину складу вченої ради Установи;

9) делегувати відповідно до статуту Установи частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Установи;

10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;


11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Установи.

7.15. Директор Установи зобов’язаний забезпечувати:

1) провадження Установою діяльності відповідно до статутних завдань;

2) високоефективну наукову та інноваційну діяльність Установи, у тому числі впровадження результатів її наукових досліджень, міжнародне наукове співробітництво;

3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;

4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Установи;

5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Установою;

6) дотримання Установою ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;

7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

8) ефективне використання майна, закріпленого за Установою, дотримання вимог законодавства під час надання у користування іншим особам зазначеного майна;

9) подання НАМН України у установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Установою, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

10) дотримання умов статуту Установи та колективного договору;

11) захист інформації відповідно до законодавства;

12) дотримання Установою вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАМН України;

13) вжиття заходів до вдосконалення управління Установою, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

14) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

15) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

16) своєчасне та у повному обсязі виконання Установою зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

17) виконання кошторису доходів і видатків Установи;

18) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень в Установі;

19) інформування широкої громадськості про діяльність Установи.

7.16. Директор Установи вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом Установи і контрактом належать до його компетенції.

7.17. Директор Установи НАМН України щороку звітує перед колективом наукових працівників наукової установи НАМН України про свою діяльність.

7.18. Директор Установи може мати заступника директора з наукової роботи, заступника директора з науково-практичної роботи та заступника директора з загальних питань.

Заступники директора призначаються за погодженням з вченою радою Установи і затверджуються Президією НАМН України.

7.19. Заступник директора з наукової роботи призначається з числа спеціалістів, які мають науковий ступінь та досвід наукової і науково-організаційної роботи не менше 5 років.

Заступник директора з наукової роботи несе персональну відповідальність за науково-організаційну роботу наукових відділів, лабораторій та допоміжних підрозділів Установи у відповідності із встановленим розподілом обов’язків; організовує роботу згідно із вимогами законодавства про охорону праці та положенням, затвердженим Президією НАМН України.

7.20. Заступник директора з науково-практичної роботи призначається з числа спеціалістів, які мають науковий ступінь та досвід наукової і науково-організаційної роботи не менше 5 років.

Заступник директора з науково-практичної роботи несе персональну відповідальність за організацію науково-дослідних робіт науковими відділами, лабораторіями та допоміжними підрозділами Установи у відповідності із встановленим розподілом обов’язків. Заступник директора з науково-практичної роботи здійснює постійний контроль за станом виконання науково-дослідних робіт, відповідає за організацію і дисципліну праці наукових працівників і працівників допоміжних підрозділів.

7.21. Заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-практичної роботи мають право укладати господарські договори, у тому числі – на виконання науково-дослідних робіт.

7.22. Заступник директора з загальних питань відповідає за господарське утримання будівель і споруд, виконання вимог загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці, організовує забезпечення підрозділів Установи транспортом, обладнанням, інвентарем та матеріалами, організовує проведення поточного ремонту приміщень, а також може здійснювати інші функції відповідно до розподілу обов’язків.

7.23. У разі відсутності директора Установи його обов’язки виконує заступник директора з наукової роботи. За відсутності директора Установи та його заступника з наукової роботи обов’язки виконує інший заступник директора.

7.24. Учений секретар Установи призначається директором Установи за погодженням з вченою радою Установи з числа спеціалістів, які мають науковий ступінь і досвід наукової та науково-організаційної роботи та затверджується Президією НАМН України.

Учений секретар Установи очолює підготовку пропозицій щодо перспективних та річних планів наукових досліджень та розробок, здійснює контроль за складанням і своєчасним поданням усіх планів наукових робіт, наукових звітів, готує засідання вченої ради Установи та веде її документацію, здійснює контроль за виконанням навчальних планів аспірантів та докторантів, забезпечує проведення їх атестації.

7.25. Прийняття на роботу в Установу наукових працівників здійснюється на конкурсних засадах (крім випадків, передбачених законодавством) у порядку, встановленому Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Установи, затвердженому директором за погодженням з вченою радою Установи, у якому встановлюються кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад наукових працівників з урахуванням специфіки діяльності Установи.

7.26. Завідувачі наукових відділів, лабораторій, головні, провідні, старші наукові, наукові та молодші наукові співробітники, провідні інженери обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Установи.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації у порядку, встановленому законодавством.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

7.27. Вчена рада Установи.

7.27.1. Вчена рада Установи (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю Установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

7.27.2. Кількісний склад членів вченої ради становить 25% від загальної кількості наукових працівників Установи, з них три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Установи.

Директор Установи, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Установи є членами вченої ради за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом Установи) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Установі.

До складу вченої ради Установи входять голова ради молодих вчених та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Установи.

7.27.3. До виключної компетенції вченої ради належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Установи та перспективних напрямів наукової діяльності;

2) проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвиток структури Установи;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам Установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність Установи та фінансових планів (кошторисів) Установи;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або у банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад Установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Перелік інших питань, які належать до компетенції вченої ради, визначаються Положенням про вчену раду установи, яка затверджується директором після погодження з вченою радою.

7.27.4. Вчена рада Установи обговорює основні наукові напрями діяльності Установи і рекомендує їх до розгляду та затвердження Президією НАМН України.

7.27.5. Вчена рада Установи має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради Установи вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради.

Рішення приймаються відкритим голосуванням, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства передбачено їх прийняття шляхом таємного голосування.

Вчена рада може переважною більшістю голосів прийняти рішення про проведення таємного голосування з будь-якого питання, що відноситься до її компетенції.

7.28. З метою додаткового сприяння діяльності Установи, за пропозицією вченої ради Установи та рішенням Президії НАМН України при Установі може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє відповідно до положення, затвердженого Президією НАМН України відповідно до законодавства.

7.29. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів в Установі утворюється рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених Установи та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Установи після погодження з вченою радою.

Рада молодих вчених Установи здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.

Установа сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.

7.30. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Установи на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Установи.

7.31. Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо у них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах.

7.32. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Установою регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією Установи відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

7.33. До повноважень трудового колективу Установи належить:

– делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАМН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України);

– обговорення та схвалення колективного договору;

– розгляд питань соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Установи та їх сімей;

– затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

– застосування громадських стягнень;

– порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Установи, вирішуються трудовим колективом за участю директора Установи, якщо інше не передбачено законодавством.

7.34. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Установою, утворюють колектив наукових працівників Установи.

7.35. Збори колективу наукових працівників Установи вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних її наукових працівників.

7.36. Збори колективу наукових працівників Установи приймають рішення:

– про обрання директора Установи;

– про відкликання директора Установи;

– про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу Установи для участі у сесії загальних зборів відділення НАМН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря відділення НАМН України.

7.37. Рішення зборів колективу наукових працівників Установи приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників.

7.38. Установа може мати почесного директора. Почесним директором Установи Президією НАМН України може бути призначений провідний вчений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади директора Установи, який тривалий час очолював Установу, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Установи.

8. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Установи

8.1. Фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та її майнового комплексу.

8.2. Фінансування основної діяльності Установи здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАМН України, виконавцями яких є Установа, а також надання їй грантів НАМН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАМН України порядку.

8.3. Власні надходження Установи отримуються нею додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до її спеціального фонду.

Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Установою згідно з її основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

До складу власних надходжень Установи відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вона отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження Установи спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством.

8.4. Установа самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені у дохід держави.

8.5. Установа має статус неприбуткової організації. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Установі забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Установи, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Установи та інших пов’язаних з ними осіб.

8.6. Установа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), за рішенням вченої ради на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору, включаються до фінансового плану (кошторису) Установи і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності наукової установи.

8.7. Складовими матеріально-технічної бази Установи є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу Установи, закріплюється за нею на праві оперативного управління.

8.8. Установа має право використовувати належне їй майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей її утворення та в межах цивільної правоздатності.

8.9. На нерухоме майно Установи не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

8.10. Відчуження нерухомого майна Установи, закріпленого за нею, здійснюється з дозволу Президії НАМН України у порядку, визначеному законодавством.

8.11. Продаж основних засобів Установи здійснюється лише на конкурсних засадах.

8.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Установи, на баланс іншої наукової установи може бути здійснена лише у випадку, у порядку та у спосіб, визначений чинним законодавством, з обов’язковим погодженням з Президією НАМН України.

8.13. Земельна ділянка передається Установі у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАМН України.

Землекористування здійснюється Установою відповідно до земельного законодавства.

Передача в оренду Установою закріплених за нею на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАМН України та у порядку, встановленому НАМН України.

9. Міжнародна діяльність

9.1 Установа може у визначених законодавством межах здійснювати міжнародну наукову та науково-дослідну діяльність.

9.2 Міжнародна наукова та науково-дослідна діяльність Установи здійнюється шляхом:

– провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;

– провадження досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;

– виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;

– спільних досліджень та розробок у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності;

– взаємного обміну науковою та науково-технічною інформацією, використання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;

– проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів та інших заходів;

– взаємного обміну науковими, науково-педагогічними працівниками та аспірантами, а також спільної підготовки спеціалістів.

9.3. Установа може брати участь у:

– виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів;

– діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів;

– міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах та інших заходах.

Установа може укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, а також здійснювати іншу діяльність відповідно до законодавства України.

10. Статут Установи

10.1. Статут Установи є основним актом, який регулює його діяльність.

10.2. Статут розробляє дирекція Установи після обговорення у науковому колективі, розглядає вчена рада Установи і затверджує Президія НАМН України.

10.3. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються у тому ж порядку, що і сам Статут, та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. Припинення діяльності Установи

11.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАМН України, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

11.2. Ліквідація Установи здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАМН України, а у разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Установою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Установи, подає його на затвердження до НАМН України.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

11.4. Працівникам Установи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.5. У разі припинення діяльності Установи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) ЇЇ активи передаються за рішенням Президії НАМН України одній або кільком неприбутковим, науковим установам НАМН України або зараховуються до доходу бюджету.

11.6. Установа вважається такою, що припинила свою діяльність, від дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію її припинення.