Послуги лабораторії гігієни грунту та відходів

 1. Проведення та медико-санітарна оцінка токсиколого-гігієнічних та медико-біологічних досліджень щодо визначення ступеня (класу) небезпеки (категорії небезпеки) різних видів відходів (побутових та промислових, у т.ч. тваринницьких) для здоров’я людини:
  • визначення ступеню небезпеки відходів за результатами досліджень вмісту хімічних речовин у відходах з оцінкою гострих та хронічних впливів при різних шляхах їх надходження до організму людини;
  • розроблення та надання науково обґрунтованих рекомендацій для подальшого управління відходами.
 2. Медико-санітарна оцінка з проведенням досліджень RDF-палива та інших видів альтернативного палива.
 3. Проведення інструментальних досліджень стану хімічного забруднення грунту:
  • відбір та аналіз проб з метою визначення концентрацій хімічних речовин у грунті.
 4. Проведення біологічних досліджень проб ґрунту (на вміст яєць геогельмінтів):
  • відбір та мікроскопічний аналіз проб ґрунту.
 5. Проведення інструментальних досліджень стану хімічного та біологічного (гельмінтологічного) забруднення поверхневих та ґрунтових вод:
  • відбір та аналіз проб з метою визначення концентрацій хімічних речовин у зазначених середовищах
 6. Проведення інструментальних досліджень стану хімічного та біологічного (гельмінтологічного) забруднення стічних вод господарсько-побутових та промислових (незалежно від профілю підприємства), а також осадів стічних вод, фільтратів:
  • відбір та аналіз проб з метою визначення концентрацій хімічних речовин у зазначених середовищах (осади, стічні води та фільтрати).
 7. Проведення інструментальних досліджень вмісту сполук важких металів у наданих пробах атмосферного повітря:
  • аналіз наданих проб з метою визначення концентрацій хімічних речовин (сполук важких металів) в атмосферному повітрі.
 8. Наукова оцінка матеріалів обґрунтування встановлення чи зміни розміру санітарно-захисної зони підприємств різного профілю та потужності на відповідність вимогам медико-санітарних правил щодо безпеки середовища життєдіяльності та санітарно-епідемічного благополуччя населення.
 9. Наукове обґрунтування рекультиваційних заходів з метою відновлення техногенно порушених ґрунтів.
 10. Медико-санітарна оцінка з проведенням досліджень добрив (органічних, органо-мінеральних, комплексних та ін.).
 11. Медико-санітарна оцінка технологій та технічних рішень, які застосовуються для одержання чистого карбону при поводженні з комунальними та сільськогосподарськими осадами.
 12. Медико-санітарна оцінка діяльності підприємств – суб’єктів господарювання в сфері управління відходами.
 13. Розроблення нормативно-технічної та методично-інструкційної документації (технологічні регламенти, технологічні інструкції, технічні умови та зміни до них, технологічні (робочі карти) тощо) в галузі гігієни та санітарної охорони грунту, управління відходами, проведення робіт з фумігації.
 14. Проведення практичних наукових досліджень та напрацювання теоретичних засад для розроблення медико-екологічних програм охорони громадського здоров’я в частині захисту ґрунтів, у т.ч. післявоєнне відновлення ґрунтів та управління відходами, утвореними в результаті ведення військових дій.
 15. Надання консультативної допомоги та наукового супроводу з питань управління відходами в частині класифікації відходів з визначенням класу їх небезпеки, організації санітарно-захисної зони для підприємств із складними комплексними виробничими процесами або такими, що не визначені в санітарній класифікації виробництв ДСП 173-96.