Наукове обґрунтування заходів з охорони здоров’я населення від несприятливої дії електромагнітного випромінювання та акустичного забруднення, що створюються в процесі експлуатації радіотелевізійних центрів України

На даний час питання щодо фізичних факторів, які впливають на стан здоров’я населення за роки самостійної України практично не вирішувалися.

Зазначене стало основою для проведення фахівцями лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» в 2021-2023 р.р. комплексних гігієнічних досліджень з поглибленого вивчення медико-екологічної ситуації на прилеглих до Київського телецентру (далі – КРТПЦ) територіях, зокрема виявлення джерел впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення; наукового обґрунтування організаційних та технічних рішень, спрямованих на запобігання виникнення екозалежних захворювань серед населення.

На основі проведених досліджень вперше було охарактеризовано стан електромагнітного та акустичного забруднення на територіях, прилеглих до сучасних телецентрів на прикладі Київського телецентру (КРТПЦ), отримані нові дані про ступінь техногенного навантаження на навколишнє середовище та ризики для здоров’я населення зазначених факторів, проведено гігієнічні обстеження та надано гігієнічну оцінку безпеки населених територій, що прилягають до КРТПЦ.

Результати дослідження показали, що на прилеглих до Київського телецентру територіях, електромагнітне навантаження на населення становить до 0,2 В/м, не перевищує гранично допустимого рівня (19 В/м).

Доведено негативний вплив акустичного випромінювання в тому числі від автотранспорту, на акустичний стан прилеглих до телевежі сельбищних територій та становить ризик появи захворювань серцево-судинної та нервової системи у населення. Основний внесок в акустичне забруднення сельбищних територій Шевченківського й Солом’янського районів м. Києва вносять автотранспортні потоки. Установлено, що акустичний стан більшості сельбищних територій Шевченківського й Солом’янського районів м. Києва не відповідає вимогам чинного законодавства України – гранично допустимі рівні (35 – 40 дба для денного часу доби й 25 – 30 дба для нічного часу доби) перевищуються на 1 – 8 дба.

Розроблений спрощений метод розрахунку загального електромагнітного навантаження, створюваного радіостанціями радіотелевізійних центрів та засобів стільникового зв’язку.

Визначення рівнів електромагнітного та акустичного забруднення, меж санітарно–захисної зони і зони обмеження забудови в місцях розміщення засобів телебачення і ЧМ-радіомовлення має практичне значення результатів для використання центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог санітарного законодавства, а також організаціями, що експлуатують засоби телебачення та ЧМ – радіомовлення.

Завідувач лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «ІГЗ НАМНУ»,
д.мед.н. Вадим ДУМАНСЬКИЙ